ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
2 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
3 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
4 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 1 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
5 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
6 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
7 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
8 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
9 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
10 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
11 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
12 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
13 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
14 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
15 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
16 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
17 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
18 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
19 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
20 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 1 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
21 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
22 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
23 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
24 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
25 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
26 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
27 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 1 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
28 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
29 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
30 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
31 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 1 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
32 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
33 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
34 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 1 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
35 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
36 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
37 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
38 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
39 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
40 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
41 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
42 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
43 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
44 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
45 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
46 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
47 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
48 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
49 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
50 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
51 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
52 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
53 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
54 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
55 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
56 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
57 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
58 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
59 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
60 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
61 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
62 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
63 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
64 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
65 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
66 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
67 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
68 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
69 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
70 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
71 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
72 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
73 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
74 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
75 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
76 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
77 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
78 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
79 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 2 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
80 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
81 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
82 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
83 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 2 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
84 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น Electronic Engineering 2 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
85 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
86 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
87 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
88 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 2 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
89 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
90 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
91 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
92 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
93 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
94 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
95 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
96 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
97 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
98 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 3 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
99 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
100 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
101 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
102 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
103 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
104 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง Electronic Engineering 3 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
105 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
106 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
107 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 3 10 3 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
108 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
109 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 3 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
110 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
111 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
112 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
113 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
114 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
115 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
116 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 3 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ