ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
2 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
3 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
4 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
5 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
6 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
7 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
8 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
9 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
10 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
11 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
12 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
13 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
14 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
15 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
16 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
17 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
18 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
19 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
20 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
21 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
22 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
23 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
24 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
25 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
26 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
27 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
28 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
29 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
30 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
31 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
32 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ Electronic Engineering 1 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
33 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
34 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
35 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ Electronic Engineering 1 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
36 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
37 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
38 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 2 W 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
39 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ Electronic Engineering 2 60 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
40 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์ Electronic Engineering 2 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
41 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
42 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
43 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
44 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
45 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
46 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
47 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
48 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
49 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
50 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
51 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
52 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง Electronic Engineering 2 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
53 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
54 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
55 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
56 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์ Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
57 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม Electronic Engineering 2 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
58 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
59 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
60 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
61 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล Electronic Engineering 2 10 0 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
62 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
63 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
64 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
65 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
66 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
67 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
68 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
69 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
70 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
71 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
72 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
73 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
74 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
75 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
76 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
77 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
78 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
79 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
80 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
81 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
82 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
83 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
84 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
85 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
86 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์ Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
87 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
88 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์ Electronic Engineering 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
89 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
90 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
91 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
92 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์ Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
93 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
94 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
95 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
96 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน Electronic Engineering 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ