ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
2 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
3 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
4 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
5 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
6 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
7 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
8 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
9 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
10 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
11 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
12 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
13 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
14 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
15 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
16 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
17 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
18 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
19 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
20 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
21 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
22 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
23 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
24 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
25 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
26 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
27 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
28 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
29 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
30 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
31 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
32 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
33 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
34 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
35 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
36 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
37 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
38 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
39 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
40 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
41 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
42 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
43 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
44 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
45 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
46 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
47 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
48 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
49 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
50 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
51 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
52 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
53 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
54 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
55 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
56 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
57 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
58 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
59 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
60 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
61 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
62 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
63 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
64 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
65 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
66 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
67 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
68 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
69 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
70 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
71 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
72 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
73 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
74 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
75 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
76 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
77 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
78 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
79 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
80 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
81 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
82 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
83 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
84 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
85 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 1 10 1 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
86 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
87 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
88 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล Electronic Engineering 1 10 0 539205 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ