ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
2 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
3 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
4 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
5 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
6 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
7 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
8 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
9 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
10 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
11 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 1 W 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
12 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
13 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
14 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
15 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
16 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
17 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
18 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
19 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
20 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
21 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
22 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
23 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
24 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
25 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
26 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
27 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
28 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
29 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
30 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
31 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
32 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
33 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
34 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
35 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
36 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
37 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
38 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
39 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
40 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
41 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
42 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
43 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
44 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
45 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
46 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
47 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
48 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
49 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
50 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
51 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
52 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
53 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
54 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
55 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
56 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
57 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
58 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
59 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
60 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
61 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
62 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
63 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
64 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
65 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
66 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
67 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
68 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
69 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
70 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
71 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
72 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
73 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
74 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
75 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
76 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
77 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 1 W 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
78 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ