ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
2 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
3 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
4 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
5 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
6 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา IE 1 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
7 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
8 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
9 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
10 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
11 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
12 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 1 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
13 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
14 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
15 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
16 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
17 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
18 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
19 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา IE 1 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
20 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
21 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
22 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
23 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
24 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 1 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
25 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
26 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
27 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
28 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา IE 1 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
29 B6226503 นายธนกร แสงระวี IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
30 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร IE 1 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
31 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
32 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
33 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
34 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
35 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์ IE 2 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
36 B6213244 นายอัครพล ทองคำ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
37 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
38 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
39 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
40 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
41 B6217365 นายบริพัตร เงินดี IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
42 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
43 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
44 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
45 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
46 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
47 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
48 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
49 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
50 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
51 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น IE 2 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
52 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 2 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
53 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
54 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
55 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 2 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
56 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
57 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
58 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
59 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
60 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน IE 2 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
61 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
62 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
63 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
64 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 3 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
65 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
66 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
67 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง IE 3 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
68 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
69 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
70 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
71 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา IE 3 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
72 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
73 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
74 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร IE 3 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
75 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
76 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
77 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
78 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
79 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์ IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
80 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
81 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์ IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
82 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
83 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์ IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
84 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
85 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
86 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 3 10 1 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
87 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
88 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 3 10 0 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
89 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง IE 3 10 3 533352 INDUSTRIAL AUTOMATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ