ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
2 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
3 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
4 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
5 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
6 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
7 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
8 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
9 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
10 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
11 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
12 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
13 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
14 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
15 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
16 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
17 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
18 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
19 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
20 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
21 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
22 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
23 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ