ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
2 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
3 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
4 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
5 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
6 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
7 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
8 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
9 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
10 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
11 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
12 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
13 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
14 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
15 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
16 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
17 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
18 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
19 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
20 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
21 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
22 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ