ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200565 นางสาวณัฐณิชา นิสัยสุข ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
2 D6300258 นางสาวเสาวนีย์ ธีราสุจริตพงษ์ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
3 D6300463 นายปรีดี เสมอเหมือน ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
4 D6300487 นายอิทธิฤทธิ์ โมหะหมัด ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
5 D6300494 ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงศ์ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
6 D6300838 นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
7 D6301088 นายทรงกรด เทียมเมืองแพน ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
8 D6301095 จ่าอากาศโทชาติชาย เจริญสุข ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
9 D6301101 เรืออากาศเอกปรัชญา แก้วพรรณา ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
10 M6202682 นางสาวบุปผา คำสาริรักษ์ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
11 M6202699 นายสมชาย บรรณมาส ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
12 M6202729 นายณัฐธชนพงศ์ เหลื่อมนอก ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
13 M6203245 นางสรินยาพร รูปไธสง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
14 M6203269 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
15 M6203276 นายวาทิตต์ นาถาบำรุง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ