ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
2 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
4 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
5 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
6 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
7 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
8 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
9 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
10 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
11 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
12 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
13 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
14 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
15 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
16 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
17 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
18 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
19 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
20 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
21 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
22 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
23 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
24 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
25 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
26 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
27 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
28 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
29 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
30 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
31 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
32 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
33 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
34 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
35 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
36 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
37 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
38 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
39 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
40 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ