ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
2 B6301873 นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
3 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
4 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
5 B6313852 นางสาวกรกวี ประไพวัชรพันธ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
6 B6313869 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
7 B6313876 นายสังขกร ดวงใจดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
8 B6313883 นางสาวพฤกษา ตันจินดาประทีป DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
9 B6313890 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
10 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
11 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
12 B6313920 นางสาวศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
13 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
14 B6313944 นายเจฎไช ถิระธรรมกิจ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
15 B6313951 นางสาวนารยา นวนงาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
16 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
17 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
18 B6313982 นายณัชพงศ์ เย็นเสมอ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
19 B6313999 นายแทน ยะไวทย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
20 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 60 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
21 B6314019 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
22 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
23 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
24 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
25 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
26 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
27 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
28 B6314088 นางสาวสุวิชาดา ดวงลูกแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
29 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
30 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
31 B6314132 นางสาวณัฐธยาน์ ตัณศุภศิริเวช DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
32 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
33 B6314156 นางสาวนงณภัส ข่ายภูเขียว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
34 B6314163 นางสาวณิชาภัทร ไชยศรีษะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
35 B6314170 นางสาวญาณิศา พุฒิดำรง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
36 B6314187 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
37 B6320072 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
38 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
39 B6320096 นางสาวธันยพร ทองสุขใส DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
40 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
41 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
42 B6320126 นายธัญญธร รอดรังษี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
43 B6320133 นายปุณยวีร์ แก่นสา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
44 B6320140 นายปุณณวิช ภาษิต DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
45 B6320157 นายธีร เบ้าสาทร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
46 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
47 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
48 B6320188 นางสาวกัญญาพัชร การสูงเนิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
49 B6320195 นางสาวศรัญธมน วีรศรัณย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
50 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
51 B6320218 นายกฤษณะ เล็งหา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
52 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
53 B6320232 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
54 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
55 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
56 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
57 B6320270 นายเรืองวิทย์ คำชมภู DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
58 B6320287 นางสาววราภรณ์ อินธิโช DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
59 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
60 B6320300 นายภูธนะ ชาครนิธิพงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
61 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
62 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
63 B6324766 นางสาวเจน โพนนอก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
64 B6324773 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
65 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
66 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
67 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
68 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
69 B6324827 นายธนภัทร์ สันธนาคร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
70 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
71 B6324841 นางสาวพีชานิกา ทำสวน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
72 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
73 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
74 B6324872 นายธีรภัทร หุมสิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
75 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
76 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
77 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
78 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
79 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
80 B6330132 นายพงศพัศ วงค์ต่อม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
81 B6330149 นางสาวอติภา จุฑมาตยางกูร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
82 B6330156 นางสาวสิริกร วัฒน์ธนาภินันท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
83 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
84 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
85 B6330187 นายนริศ ผดุงพัฒนากูล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
86 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
87 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
88 B6330224 นายนคเรศ ขัตติยะนนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
89 B6330231 นางสาวธัญญธิดา คงสบาย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
90 B6331320 นางสาวพรพิชา มงคลเดชคุณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ