ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6126650 นายพงษ์นรา สิงหนาท DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
2 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
3 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
4 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
5 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
6 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
7 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
8 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
9 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
10 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
11 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
12 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
13 B6301873 นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
14 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
15 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
16 B6313852 นางสาวกรกวี ประไพวัชรพันธ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
17 B6313869 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
18 B6313876 นายสังขกร ดวงใจดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
19 B6313883 นางสาวพฤกษา ตันจินดาประทีป DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
20 B6313890 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
21 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
22 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
23 B6313920 นางสาวศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
24 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
25 B6313944 นายเจฎไช ถิระธรรมกิจ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
26 B6313951 นางสาวนารยา นวนงาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
27 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
28 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
29 B6313982 นายณัชพงศ์ เย็นเสมอ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
30 B6313999 นายแทน ยะไวทย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
31 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 60 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
32 B6314019 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
33 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
34 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
35 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
36 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
37 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
38 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
39 B6314088 นางสาวสุวิชาดา ดวงลูกแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
40 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
41 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
42 B6314132 นางสาวณัฐธยาน์ ตัณศุภศิริเวช DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
43 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
44 B6314156 นางสาวนงณภัส ข่ายภูเขียว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
45 B6314163 นางสาวณิชาภัทร ไชยศรีษะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
46 B6314170 นางสาวญาณิศา พุฒิดำรง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
47 B6314187 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
48 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
49 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
50 B6316372 นายโกเมศ จันผกา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
51 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
52 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
53 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
54 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
55 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
56 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
57 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
58 B6320072 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
59 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
60 B6320096 นางสาวธันยพร ทองสุขใส DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
61 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
62 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
63 B6320126 นายธัญญธร รอดรังษี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
64 B6320133 นายปุณยวีร์ แก่นสา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
65 B6320140 นายปุณณวิช ภาษิต DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
66 B6320157 นายธีร เบ้าสาทร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
67 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
68 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
69 B6320188 นางสาวกัญญาพัชร การสูงเนิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
70 B6320195 นางสาวศรัญธมน วีรศรัณย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
71 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
72 B6320218 นายกฤษณะ เล็งหา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
73 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
74 B6320232 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
75 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
76 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
77 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
78 B6320270 นายเรืองวิทย์ คำชมภู DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
79 B6320287 นางสาววราภรณ์ อินธิโช DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
80 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
81 B6320300 นายภูธนะ ชาครนิธิพงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
82 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
83 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
84 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
85 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
86 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
87 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
88 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
89 B6324766 นางสาวเจน โพนนอก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
90 B6324773 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
91 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
92 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
93 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
94 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
95 B6324827 นายธนภัทร์ สันธนาคร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
96 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
97 B6324841 นางสาวพีชานิกา ทำสวน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
98 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
99 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
100 B6324872 นายธีรภัทร หุมสิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
101 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
102 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
103 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
104 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
105 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
106 B6330132 นายพงศพัศ วงค์ต่อม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
107 B6330149 นางสาวอติภา จุฑมาตยางกูร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
108 B6330156 นางสาวสิริกร วัฒน์ธนาภินันท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
109 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
110 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
111 B6330187 นายนริศ ผดุงพัฒนากูล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
112 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
113 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
114 B6330224 นายนคเรศ ขัตติยะนนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
115 B6330231 นางสาวธัญญธิดา คงสบาย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
116 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
117 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
118 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
119 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
120 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
121 B6331320 นางสาวพรพิชา มงคลเดชคุณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
122 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
123 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ