ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6302276 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
2 M6302283 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
3 M6302351 นายวันชนะ แก้วแสนชัย SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
4 M6302368 นายธรรศ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
5 M6302375 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
6 M6302405 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
7 M6302955 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
8 M6302993 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
9 M6303181 นางสาวกรปภา ศรีสมัย SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
10 M6303198 นายจิรยุทธ เพชรชื่น SYSTEMS ENGINEERING 1 0 561756 ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN