ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6302269 นางอัญชลี ศิริโสภา SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
2 M6302290 นางณัฏฐณิชชา เหมรัตนานนท์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
3 M6302306 นางสาววิมลสิริ ศิริจริยวัตร SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
4 M6302337 นางพัชรีย์ แสงสว่าง SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
5 M6302344 นายเอกลักษ์ ศรีบ้านแกร SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
6 M6302368 นายธรรศ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
7 M6302375 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
8 M6302382 นายธนาธิป แก้วคง SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
9 M6302405 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
10 M6302856 นายภูธิษณ์ วิทยาศิลป์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
11 M6302900 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
12 M6302948 นางสาวศิริวรรณา ฐาปนะดิลก SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
13 M6303167 นายฉัตรพล สิทธยางกูร SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
14 M6303174 นายนิรันดร์ ดีโว SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
15 M6303211 นายจักรพงษ์ ขันธสิทธิ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561753 STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ