ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6302276 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
2 M6302283 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
3 M6302313 นางสาวชมพูนุท สังข์เทพ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
4 M6302320 นายปิติพจน์ แซ่เล็ก SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
5 M6302351 นายวันชนะ แก้วแสนชัย SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
6 M6302399 นางสาวฐิติเวทยา ดุลเมธี SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
7 M6302832 นายอัชฌาวินทร์ สายะพงษ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
8 M6302870 นายสาธิต รุ่งสว่าง SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
9 M6302887 นายวีระพงษ์ ไพบูลย์ก่อเกียรติ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
10 M6302894 นายภานุพงศ์ หนูยอด SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
11 M6302924 นางสาวขวัญชนก พิมเพ็ชร SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
12 M6302955 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
13 M6302979 นายฐปณัฐ สุดใจ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
14 M6302986 นางสาวปทิตตา คำจุมพล SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
15 M6302993 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
16 M6303181 นางสาวกรปภา ศรีสมัย SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
17 M6303198 นายจิรยุทธ เพชรชื่น SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
18 M6303204 สิบเอกจีระศักดิ์ วิเศษพันธ์ SYSTEMS ENGINEERING 1 10 0 561752 E-LOGISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ