ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
4 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
5 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
6 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
7 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
8 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
9 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
10 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
11 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
12 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
13 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
14 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
15 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
16 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
17 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
18 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
19 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
20 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
21 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
22 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
23 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
24 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
25 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
26 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
27 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
28 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
29 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
30 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
31 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
32 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
33 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
34 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
35 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
36 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
37 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
38 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
39 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
40 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
41 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
42 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
43 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
44 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
45 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
46 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
47 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
48 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
49 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
50 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
51 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
52 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
53 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
54 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
55 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
56 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
57 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
58 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 3 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
59 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 3 333343 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ