ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
2 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
3 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
4 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
5 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
6 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
7 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
8 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
9 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
10 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
11 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
12 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
13 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
14 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
15 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
16 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
17 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
18 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
19 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
20 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
21 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
22 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
23 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
24 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
25 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
26 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
27 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
28 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
29 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
30 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
31 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
32 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
33 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
34 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
35 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
36 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
37 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
38 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
39 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
40 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
41 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
42 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
43 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
44 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
45 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
46 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
47 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
48 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
49 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
50 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
51 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
52 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
53 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
54 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
55 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 333211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ