ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
2 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
3 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
4 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
5 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
6 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
7 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
8 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
9 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
10 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
11 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
12 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
13 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
14 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
15 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
16 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
17 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
18 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร PRECISION ENGINEERING 1 W 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
19 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
20 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
21 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
22 B6331467 นายไอซ์ พูนผล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
23 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
24 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
25 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
26 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
27 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
28 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
29 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
30 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
31 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
32 B6336882 นายธนากร ทองล้วน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
33 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
34 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
35 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
36 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
37 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
38 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
39 B6337209 นายสธน หนูเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
40 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
41 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
42 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
43 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
44 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
45 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
46 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
47 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
48 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
49 B6421830 นายอภิวัฒน์ บรรดิษฐ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
50 B6432386 นายคมสรรค์ ชนไธสง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
51 B6432423 นางสาวปาณิสรา ผมงาม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
52 B6432454 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ