ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6105549 นายรชต ฉันทนาวิวัฒน์โชติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
2 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
3 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
4 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
5 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
6 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
7 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
8 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
9 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
10 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
11 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
12 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
13 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
14 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
15 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
16 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
17 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
18 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
19 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
20 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558303 MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ