ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
2 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
3 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
4 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
5 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
6 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
7 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
8 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
9 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
10 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
11 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
12 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
13 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
14 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
15 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
16 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
17 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
18 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
19 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
20 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
21 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
22 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
23 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
24 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
25 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
26 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
27 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
28 B6237226 นายธนพล ระลึก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
29 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
30 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
31 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
32 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
33 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
34 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
35 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
36 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
37 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
38 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
39 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
40 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
41 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
42 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
43 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
44 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
45 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
46 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
47 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
48 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
49 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
50 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
51 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
52 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
53 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
54 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
55 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
56 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
57 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
58 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
59 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
60 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
61 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
62 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
63 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
64 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
65 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
66 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
67 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
68 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
69 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
70 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
71 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
72 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
73 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
74 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
75 B6336257 นายรัฐชกาล กลิ่นกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
76 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
77 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
78 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
79 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
80 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
81 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
82 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
83 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
84 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
85 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
86 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
87 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
88 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
89 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
90 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
91 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
92 B6336769 นายภานุวัฒน์ อุบาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
93 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
94 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
95 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
96 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558204 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ