ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
2 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
3 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
4 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
5 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
6 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
7 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
8 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
9 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
10 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
11 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
12 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
13 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
14 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
15 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
16 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
17 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
18 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
19 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
20 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
21 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
22 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
23 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
24 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก PRECISION ENGINEERING 1 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
25 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
26 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
27 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
28 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
29 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
30 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
31 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
32 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
33 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
34 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
35 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
36 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
37 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
38 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
39 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
40 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
41 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
42 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
43 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
44 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
45 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
46 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
47 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
48 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
49 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
50 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
51 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
52 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
53 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 2 10 1 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
54 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
55 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
56 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
57 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
58 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
59 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
60 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
61 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 2 10 1 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
62 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
63 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
64 B6336257 นายรัฐชกาล กลิ่นกลาง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
65 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
66 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
67 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก PRECISION ENGINEERING 2 10 0 558203 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ