ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
2 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
3 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
4 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
5 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 1 W 1 558201 SOLID MECHANICS
6 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
7 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
8 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
9 B6337209 นายสธน หนูเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558201 SOLID MECHANICS
10 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558201 SOLID MECHANICS
11 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PRECISION ENGINEERING 1 W 1 558201 SOLID MECHANICS
12 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 558201 SOLID MECHANICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ