ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6110062 นายบุญรัตน์ ทารัตน์ CHEMISTRY 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
2 D6110253 นางสาวอรพิน จันตะแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
3 D6110574 นางสาวสุภาธิณี กรสิงห์ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
4 D6110581 นายเกื้อกูล กองกาญจนะ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
5 D6110604 นายณัฐวุฒิ สมพงษ์ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
6 D6110758 นายสุเมธ ชมภูธวัช BIOTECHNOLOGY 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
7 D6200497 นางสาวสิริจรรยา ธงชัยไตรวัฒน์ BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
8 D6200831 นางสาวชนกานต์ ก้านเหลือง DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY) 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
9 D6200848 นายอิสรา ชื่นตา DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY) 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
10 D6300562 ว่าที่ร้อยตรีศรุติวงศ์ บุญคง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
11 M6202330 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสกุลเตียว BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
12 M6203405 นายเมธาสิทธิ์ เกษมณี BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE 1 60 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ