ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6110062 นายบุญรัตน์ ทารัตน์ CHEMISTRY 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
2 D6110604 นายณัฐวุฒิ สมพงษ์ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
3 D6110758 นายสุเมธ ชมภูธวัช BIOTECHNOLOGY 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
4 D6200831 นางสาวชนกานต์ ก้านเหลือง DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY) 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
5 D6200848 นายอิสรา ชื่นตา DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY) 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ