ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6110086 นายชลณรงค์ แก้วใส PHYSICS 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
2 D6110253 นางสาวอรพิน จันตะแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
3 D6200787 นายธีรพล ยอดโรจน์ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
4 D6300227 นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา APPLIED PHYSICS 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
5 D6300258 นางสาวเสาวนีย์ ธีราสุจริตพงษ์ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
6 D6300562 ว่าที่ร้อยตรีศรุติวงศ์ บุญคง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
7 D6300647 นายอรรถวิท จันทอุปลี DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
8 M6300074 นางสาวจริยา สุระขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
9 M6300081 นางสาววีรดา มีทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
10 M6300364 นางสาวพรสุดา วิบูลย์กุล Biochemistry and Biochemical Technology 1 10 0 900007 ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ