ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
2 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
3 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
4 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
5 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
6 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
7 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
8 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
9 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
10 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
11 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
12 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
13 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
14 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
15 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
16 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
17 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
18 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
19 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
20 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
21 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
22 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
23 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
24 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
25 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
26 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
27 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
28 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
29 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
30 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
31 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
32 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
33 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
34 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
35 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
36 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
37 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
38 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
39 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
40 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535473 MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ