ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
2 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
4 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
5 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
6 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
7 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
8 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
9 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
10 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
11 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
12 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
13 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
14 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
15 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
16 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
17 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
18 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
19 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
20 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
21 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
22 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
23 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
24 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
25 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
26 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
27 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
28 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์ Electronic Engineering 1 10 1 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
29 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
30 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 1 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
31 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 1 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
32 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 1 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
33 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
34 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 1 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
35 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
36 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
37 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
38 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
39 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
40 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
41 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
42 B6202576 นายปณิธาน เอกปณิธานพงศ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
43 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
44 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
45 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
46 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
47 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
48 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
49 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
50 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
51 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
52 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
53 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
54 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
55 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
56 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
57 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
58 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
59 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
60 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
61 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
62 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
63 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
64 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
65 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
66 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
67 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
68 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
69 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
70 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
71 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
72 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
73 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
74 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
75 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
76 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
77 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
78 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
79 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
80 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
81 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
82 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
83 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
84 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
85 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
86 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
87 B6135850 นายธนกร เข็มทอง Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
88 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
89 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
90 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
91 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
92 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
93 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
94 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
95 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
96 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
97 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
98 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
99 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
100 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
101 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
102 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
103 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
104 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
105 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
106 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
107 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
108 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
109 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
110 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
111 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
112 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
113 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ