ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 1 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
2 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
3 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
4 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
5 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
6 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา Electronic Engineering 1 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
7 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 1 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
8 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
9 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
10 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
11 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
12 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
13 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
14 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
15 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
16 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
17 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ Electronic Engineering 1 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
18 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
19 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
20 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
21 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
22 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
23 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
24 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
25 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี Electronic Engineering 1 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
26 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
27 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
28 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
29 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
30 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
31 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
32 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
33 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
34 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
35 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
36 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช Electronic Engineering 1 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
37 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
38 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
39 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
40 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
41 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
42 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
43 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
44 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
45 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
46 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
47 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
48 B6135850 นายธนกร เข็มทอง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
49 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
50 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
51 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
52 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
53 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
54 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
55 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
56 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
57 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
58 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
59 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
60 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
61 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
62 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
63 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
64 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
65 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
66 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
67 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
68 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
69 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
70 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
71 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
72 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
73 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
74 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
75 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
76 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
77 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
78 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
79 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
80 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
81 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
82 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
83 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
84 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
85 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์ Environmental Engineering 3 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
86 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
87 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
88 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
89 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม Electronic Engineering 3 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
90 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
91 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
92 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
93 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
94 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
95 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ Electronic Engineering 3 W 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
96 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
97 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
98 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
99 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์ Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
100 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน Electronic Engineering 3 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ