ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
2 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
3 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
4 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
5 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
6 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
7 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
8 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
9 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
10 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
11 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ