ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
2 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 40 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
3 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
4 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
5 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
6 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
7 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
8 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
9 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
10 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
11 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
12 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
13 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
14 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
15 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
16 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
17 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
18 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
19 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
20 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531388 MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ