ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
2 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
3 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
4 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
5 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
6 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
7 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
8 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
10 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 60 0 211126 OPERATION IN TOURISM
11 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 W 0 211126 OPERATION IN TOURISM
12 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 60 0 211126 OPERATION IN TOURISM
13 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
14 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211126 OPERATION IN TOURISM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ