ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
2 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
3 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
4 B6230098 นางสาวจิดาภา พันธุรักษ์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
5 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
6 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
7 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
8 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
9 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
10 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211223 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ