ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
2 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
3 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
4 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
5 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
6 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
7 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
8 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
10 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 60 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
11 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 W 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
12 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 60 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
13 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
14 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
15 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211125 HOTEL BUSINESS OPERATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ