ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 332326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
2 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ