ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
2 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
3 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
4 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
5 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
6 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
7 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
8 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
9 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
10 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
11 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
12 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
13 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
14 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
15 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
16 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
17 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
18 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
19 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
20 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
21 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
22 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
23 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
24 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
25 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
26 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
27 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
28 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
29 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
30 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
31 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
32 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
33 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
34 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
35 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
36 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
37 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
38 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
39 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
40 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
41 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
42 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
43 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
44 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
45 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
46 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
47 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
48 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
49 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
50 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
51 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
52 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
53 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
54 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
55 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
56 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
57 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
58 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
59 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
60 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
61 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
62 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
63 M6302627 นายนบดนัย หมั่นพลศรี Crop Science 2 60 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
64 M6400392 นางสาวดลยา สดับสาร Crop Science 2 60 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
65 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
66 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
67 B6206536 นายพชร เชิดชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
68 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
69 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
70 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
71 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
72 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
73 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
74 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
75 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
76 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
77 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
78 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
79 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
80 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 332341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ