ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6229689 นายอาทิ นครเรียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
2 B6229719 นายศุภวัฒน์ อาร์จอสนีย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
3 B6229726 นายชาคริต แก้วประสงค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
4 B6229757 นางสาวนนทิกานต์ แท่นแก้ว CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
5 B6229764 นายอณุลักษ์ ทวีทรัพย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
6 B6229771 นายศิรวิทย์ บุญหนัก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
7 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
8 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
9 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 60 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
10 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
11 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
12 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
13 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
14 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
15 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
16 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
17 B6229917 นายกฤติน จุดดา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
18 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
19 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
20 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
21 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
22 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
23 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
24 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
25 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
26 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
27 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
28 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
29 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
30 B6233921 นางสาวกัญญารัตน์ ปิดสายะสัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
31 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
32 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
33 B6233952 นางสาวสามินี โชคมลทิน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 60 1 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
34 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
35 B6235482 นายอนันต์ คำลือ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
36 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
37 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
38 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
39 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
40 B6235543 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเพ็ง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
41 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559209 PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ