ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6315962 นางสาวปิยารมย์ รัญคำภา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6315979 นายวรโชติ โกรกกระโทก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6316006 นางสาวสุวรรณา สุขดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6316013 นายอรรถพงษ์ ดวงจันทร์เเจ่ม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6316037 นายอนุชา นครเรียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6316044 นายธีระพงษ์ เกงขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6316105 นายกิตติณัฐ ชมภูพันธุ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559302 HYDRAULICS LABORATORY
10 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
11 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559302 HYDRAULICS LABORATORY
12 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
13 B6316143 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
14 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
15 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
16 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
17 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
18 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
19 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
20 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
21 B6316235 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
22 B6316242 นางสาวพิทยารัตน์ ทูเลียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
23 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
24 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
25 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
26 B6316303 นางสาวธันย์ชนก จั่นจีน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
27 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
28 B6316327 นายฐกฤต จันทร์สุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
29 B6316334 นายอภิวิชญ์ วงษ์รวินันท์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
30 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
31 B6320966 นางสาวอรทัย ทิ้งสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
32 B6320973 นายกอปร วรรณสุทธิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
33 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559302 HYDRAULICS LABORATORY
34 B6320997 นายธนกร ธนูการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
35 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
36 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
37 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559302 HYDRAULICS LABORATORY
38 B6324452 นายณัฐกรานต์ สมมาก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
39 B6324469 นางสาวอัจฉรา สุบงกช CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
40 B6324483 นายธวัชชัย แก้ววิเศษ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
41 B6324506 นายจิตรทิวัส แสนดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
42 B6324513 นายธีรัช กัลยาลัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
43 B6324520 นายกริช แก้วสาร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
44 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
45 B6324544 นายภิพัชร จันทธวัช CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
46 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
47 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
48 B6324582 นายภัทรกาญจน์ อุปถัมภ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
49 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
50 B6330088 นายสหัสวรรษ กล้าหาญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
51 B6330422 นายนิทัศน์ วรรณสิงห์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
52 B6330439 นางสาวศิรินภา เขียววิลัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
53 B6330446 นายยศกร มหาสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
54 B6330460 นางสาวณัฏฐนันท์ วงษ์ขันธ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
55 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
56 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
57 B6334833 นางสาวนภัสสร หัดไทยทะระ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
58 B6334840 นายนพดล ก้อนเพ็ชร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
59 B6334857 นางสาวภัณฑิรา วันสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
60 B6334864 นายนิติพงษ์ เกตุประเสริฐ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
61 B6334871 นายปิยวัฒน์ สีด้วง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
62 B6334895 นางสาวกัญญา ติดใจดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
63 B6334901 นายกฤช ชัยเนตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
64 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
65 B6334925 นายปวินวิท แก่นสาร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
66 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559302 HYDRAULICS LABORATORY
67 B6337346 นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
68 B6337353 นายรังสรรค์ ชั้นกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
69 B6337377 นายปัณณทัต นอขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
70 B6337384 นายธนบัตร มนัสการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559302 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ