ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
2 B6315962 นางสาวปิยารมย์ รัญคำภา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
3 B6315979 นายวรโชติ โกรกกระโทก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
4 B6315993 นายวรินทร ศรีสวัสดิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
5 B6316006 นางสาวสุวรรณา สุขดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
6 B6316013 นายอรรถพงษ์ ดวงจันทร์เเจ่ม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
7 B6316037 นายอนุชา นครเรียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
8 B6316044 นายธีระพงษ์ เกงขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
9 B6316068 นางสาวณัฐธิดา เทนจัตุรัส CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
10 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
11 B6316099 นายจิรัฎฐ์กฤษฎิ์ สุระแสน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
12 B6316105 นายกิตติณัฐ ชมภูพันธุ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
13 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
14 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
15 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
16 B6316143 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
17 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
18 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
19 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
20 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
21 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
22 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
23 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
24 B6316235 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
25 B6316242 นางสาวพิทยารัตน์ ทูเลียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
26 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
27 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
28 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
29 B6316303 นางสาวธันย์ชนก จั่นจีน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
30 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
31 B6316327 นายทศพร จันทร์สุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
32 B6316334 นายอภิวิชญ์ วงษ์รวินันท์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
33 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
34 B6320966 นางสาวอรทัย ทิ้งสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
35 B6320973 นายกอปร วรรณสุทธิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
36 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
37 B6320997 นายธนกร ธนูการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
38 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
39 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
40 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
41 B6324452 นายณัฐกรานต์ สมมาก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
42 B6324469 นางสาวอัจฉรา สุบงกช CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
43 B6324483 นายธวัชชัย แก้ววิเศษ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
44 B6324506 นายจิตรทิวัส แสนดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
45 B6324513 นายธีรัช กัลยาลัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
46 B6324520 นายกริช แก้วสาร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
47 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
48 B6324544 นายภิพัชร จันทธวัช CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
49 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
50 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
51 B6324575 นายปัญญา นาเวียง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
52 B6324582 นายภัทรกาญจน์ อุปถัมภ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
53 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
54 B6330088 นายสหัสวรรษ กล้าหาญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
55 B6330101 นายชยพล ศรีใหม่ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
56 B6330422 นายนิทัศน์ วรรณสิงห์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
57 B6330439 นางสาวศิรินภา เขียววิลัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
58 B6330446 นายยศกร มหาสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
59 B6330460 นางสาวณัฏฐนันท์ วงษ์ขันธ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
60 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
61 B6331573 นายชินวัต กลางสวัสดิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
62 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
63 B6334833 นางสาวนภัสสร หัดไทยทะระ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
64 B6334840 นายนพดล ก้อนเพ็ชร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
65 B6334857 นางสาวภัณฑิรา วันสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
66 B6334864 นายนิติพงษ์ เกตุประเสริฐ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
67 B6334871 นายปิยวัฒน์ สีด้วง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
68 B6334888 นายชัยสิทธิ์ ปราบภัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
69 B6334895 นางสาวกัญญา ติดใจดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
70 B6334901 นายกฤช ชัยเนตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
71 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
72 B6334925 นายปวินวิท แก่นสาร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
73 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
74 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
75 B6337346 นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
76 B6337353 นายรังสรรค์ ชั้นกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
77 B6337377 นายปัณณทัต นอขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
78 B6337384 นายธนบัตร มนัสการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
79 B6337391 นายบัญชา อามาตย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ