ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
2 B6330422 นายนิทัศน์ วรรณสิงห์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
3 B6337346 นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
4 B6337353 นายรังสรรค์ ชั้นกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
5 B6337377 นายปัณณทัต นอขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
6 B6337384 นายธนบัตร มนัสการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
7 B6337391 นายบัญชา อามาตย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ