ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6400682 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 106603 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS
2 M6401849 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 0 106603 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS
3 M6401856 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 60 0 106603 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS
4 M6401863 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 0 106603 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ