ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6301378 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 0 106603 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS
2 M6301385 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 0 106603 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS