ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300180 นายชนะวุฒิ มหัทธนาคุณ MANAGEMENT 1 10 0 205545 SEMINAR IN OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2 M6300197 นายนิติพัฒน์ ไทคณา MANAGEMENT 1 10 0 205545 SEMINAR IN OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ