ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6202972 นายสุทธินันท์ เริ่มรักสกุลวงศ์ MANAGEMENT 1 W 0 205541 SEMINAR IN MARKETING MANAGEMENT
2 M6202996 นางสาวฑิติยาภรณ์ คลังสมบัติ MANAGEMENT 1 10 0 205541 SEMINAR IN MARKETING MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ