ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300579 นายกฤตกร มหาสงคราม BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552702 RESEARCH SEMINAR
2 M6300593 นางหนึ่งฤทัย ประเสริฐ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552702 RESEARCH SEMINAR
3 M6300609 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552702 RESEARCH SEMINAR
4 M6300623 นางสาวอชิรญา ทิมทอง BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552702 RESEARCH SEMINAR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ