ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300579 นายกฤตกร มหาสงคราม BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 0 552702 RESEARCH SEMINAR
2 M6300593 นางหนึ่งฤทัย ประเสริฐ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 0 552702 RESEARCH SEMINAR
3 M6300609 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 0 552702 RESEARCH SEMINAR
4 M6300623 นางสาวอชิรญา ทิมทอง BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 0 552702 RESEARCH SEMINAR