ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6302559 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
2 M6302566 นางสาวสุมาลี พลชนะ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
3 M6302573 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
4 M6303006 นางสาวธัญญกาญจน์ ปะรินสารัมย์ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
5 M6303020 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ