ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
2 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
3 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
4 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
5 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
6 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
7 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
8 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
9 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
10 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
11 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 1 W 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
12 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
13 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
14 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
15 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
16 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
17 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
18 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
19 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
20 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
21 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
22 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
23 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
24 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
25 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
26 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
27 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
28 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
29 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
30 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
31 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
32 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
33 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
34 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
35 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
36 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
37 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
38 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
39 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
40 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
41 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
42 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
43 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
44 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ