ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
2 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
3 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
4 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
5 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
6 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
7 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
8 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
9 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
10 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
11 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
12 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
13 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
14 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
15 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
16 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ CPE 1 10 1 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
17 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
18 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 1 10 0 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ