ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
2 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
3 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
4 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 10 1 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
5 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
6 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
7 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 10 1 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
8 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
9 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
10 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
11 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
12 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
13 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
14 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
15 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 10 1 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
16 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
17 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 1 10 1 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
18 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
19 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 10 0 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ