ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6203153 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551763 ADVANCED TOPICS IN MECHATRONICS ENGINEERING I
2 M6301514 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551763 ADVANCED TOPICS IN MECHATRONICS ENGINEERING I
3 M6301545 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551763 ADVANCED TOPICS IN MECHATRONICS ENGINEERING I
4 M6301569 นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551763 ADVANCED TOPICS IN MECHATRONICS ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ