ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6101138 นายอณาวิล โกสุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6101497 นายชลธี บุญวัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
40 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
41 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
42 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
43 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
44 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
45 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
46 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 1 10 1 551495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ