ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
4 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
5 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
6 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
7 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
8 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
9 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
11 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
12 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
13 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
14 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
15 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
16 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
17 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
18 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
19 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
20 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
21 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
22 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
23 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
24 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
25 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
26 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
27 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
28 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
29 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
30 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
31 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
32 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
33 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
34 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 1 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
35 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 2 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
36 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 2 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ